Referat

      

Startside
Fest
Byggesaker
Fotogalleri
Referat
Linker
Kontakt

 

Møte-referater: 

2017

Årsmøte
Onsdag 19.april 2017 kl:19:00
Ulsmåg Skole
Saksliste:
1. Årsrapport 2016
2. Regnskap 2016
3. Jernbaneterminal
4. Eventuelt

2016

Her er Opus sitt referat fra folkemøte/nabomøte 27.01.2016 Referat fra Opus
.
2015

VELFORENINGEN FIKK AVSLAG PÅ KLAGEN PÅ INNFØRINGEN AV EIENDOMSSKATT PÅ DYNGELAND
16.april 2015 sendte styret i Dyngeland Velforening E-post direkte til Kemneren i Bergen med flg. klage. Det innføres eiendomsskatt for første gang i historien på Dyngeland i Fana, og dette reagerer beboere sterkt på.

Bebyggelsen er ikke per dags dato tilknyttet offentlig vann og kloakk. Alle boliger har private vann- og kloakkanlegg og bærer dermed kostnadene selv til drift og vedlikehold.Dette mener vi er uforenelig med innføring av eiendomsskatt i området og dermed søkes det herved om fritak for eiendomsskatt for Dyngeland.
Kemnerens avslag 24.april.2015: Bystyret har vedtatt at det skal være eiendomsskatt på alle eiendommer i kommunen.
Vann og kloakkforhold for eiendommene har derfor ingen betydning for eiendomsskatten.
Her finner du klage-skjema både til Kemneren og Skatteetaten

Årsmøte
Onsdag 04.mars 2015 kl:19:00
Ulsmåg Skole
Saksliste:
1. Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 ligger her
2. Regnskap 2014
3. Valg
4. Byggsaken B24
5. Eventuelt


2014
• 08.03.2014.
Dyngeland Velforening feiret 10års jubileum våren 2014 med kurvfest for Dyngelands beboere. Det var levende musikk, dans, loddsalg og god underholdning for alle i Fanahytten på Totland denne kvelden og det møtte opp mange beboere og venner for å feire markeringen.
Velforeningen ønsker å finne et nærmere lokale til høstfesten 2015.
• 26.03.2014. Byggsak B24. Bergen kommune sendte arbeidsprogrammet for utbygging av Dyngelandsåsen til offentlig høring, Fylkesmannen i Hordaland.
• 10.04.2014. B24. Velforeningen sendte merknadsbrev til Fylkesmannen i Hordaland.
Styret ser med bekymring at boenheter nå er kraftig økt fra 1100 enheter til 3000 enheter i byggsaken, og at planene ikke tar hensyn til miljøet, kulturlandskapet, tidligere klager fra velforening og beboere, ei heller tar kommunen hensyn til ennå aktive gårdsbruk på Dyngeland.
Velforeningen ønsker å begrense utbyggingen så mye som mulig og bemerker at det ikke er infrastruktur, offentlig vann og avløp her og at jordbruksområdet og matjorden bør driftes videre i størst mulig grad.
• 24.04.2014. Folkemøte om Jernbaneverket sine planer som foreslår ny godsterminal.
Stormøte på Ulsmåg skole med Velforeningen og Norges Miljøforbund, Kurt Oddekalv.
Jernbaneverket foreslår ny godsterminal på 12 steder rundt Bergen og der i blant Dyngeland/Skavdalen. Fanapostens avisartikkel 21.03.2014 beskrev planene til Jernbaneverket og både velforening og beboere har aldri tidligere hørt om forslaget. Norges Miljøforbund viste til nåværende godsterminal på Dokken, og har tegnet sitt forslag til å videreutvikle og beholde Dokkens område til å kunne betjene fremtidens godstrafikk.
Dokken i Bergen er godshavnen allerede og har både jernbane og E39.
Det ble dannet en lokalt forbund, Norges Miljøvernforbund avd. Dyngeland, som folk kan bli medlem av. Det er enighet om at godsterminal ikke bør ligge på Dyngeland/Skavdalen. Det er vernede dyr & fuglearter der og som det sies, ligger også gammel pilgrim/kirkeveg der.
Velforeningens standpunkt om saken kom frem i påfølgende avisartikkel i Fanaposten mars 2014.
• 18.07.2014. B24. Varsel-brev fra Bergen kommune om oppstart av planarbeid og at saken legges ut til offentlig ettersyn.
Bergen kommune skriver at utbyggingen utløser krav om konsekvensutredning (KU), noe beboere og velforening har påpekt og etterspurt siden 2008.

Bergen kommune (Etat for byggsaker og private planer) har ny saksbehandler: Truls Eskeland og informerer om at utbyggingen fremlegges med tre alternativ.
0-alternativet: Videreføring av dagens situasjon. Ingen utbygging.
1-alternativet: Utbygging av 1000 boliger.
2-alternativet: Utbygging av 3000 boliger.
1000 boliger betyr minimum 4000 nyinnflyttede mennesker her på Dyngeland og alternativ 2 betyr ca. 12000 nye mennesker og begge alternativene er helt uakseptabelt for velforeningen. Styret er positiv til at det endelig foreligger krav om konsekvensutredning for å sikre miljø og samfunn.
• 15.09.2014. B24. Møte med Bergen kommune, Etat for byggsak og private planer.
Velforeningens leder og styremedlem møter kommunens saksbehandler Truls Eskeland, Opus konsulenter og byggherre Dyngeland utvikling.
Velforeningens standpunkt legges frem og vi etterspør bedre og mer korrekte kart i planprogrammer og områdeanalyse.
Det er også viktig at konsulenter og saksbehandler og byggherrer besøker dalen for å se hvor kupert og landlig det er på Dyngeland.Det er dyrenes sommerbeite som skal bygges ut og opptil 12 gårder blir rammet.
Velforeningen etterspør at de tar hensyn til aktivt gårdsbruk i Dyngelandsdalen, samt miljø, beboeres rettigheter, dyr og fugler, kulturminner og matjord.
Velforeningen foreslår et annet alternativ; å bygge 200 miljø-hus/som er selvforsynt med vann og fornybar energi, passende til terreng og omgivelser. Områder egner seg også godt for parseller for byens innbyggere. Dette mener velforeningen blir et grønnere og mer levelig
alternativ for byen og det trengs i disse tider.
Velforeningen representerer Dyngelands beboere og de ønsker å sikre matjord, og er ikke for alternativ 1 og 2, som tilsier en storstilt utbygging.
Velforeningen understreker mangel på infrastruktur og økning av biltrafikk/svampeeffekt og nevner Nesttun-vassdraget som allerede er svært utsatt ihht. flom og som Dyngeland er en del av.
• 20.09.2014. B24. Velforeningen sendte merknadsbrev til Bergen kommune.
Dyngeland velforening ber kommunen om å ikke bygge bydeler midt i «matfatet». Argumenterer med samme argumenter som nevnt i møte med kommunen i september (se ovenfor)
• 01.10.2014. B24. Fylkesmannen i Hordaland Bergen kommune om å endre sine utbyggingsplaner, der i blant B24 (Dyngelandsåsen). Avisartikkel i BA: Fylkesmannen ber Bergen kommune om å bygge ut der det finnes infrastruktur og ikke på landet, langt vekk fra bybaner og lign. (steder som ikke har veger og offentlig vann/kloakk).
Infrastruktur finnes ikke på Dyngeland og Velforeningen jubler over denne nyheten fra Fylkesmannen.

2013
Velforeningens styreleder Beathe Kuchler skrev klagebrev 27.08.2013 da Bergen Kommune varslet at kommunale veger får egne gårds- og bruksnummer. Hovedsaken for klagen er uro fra grunneiere og naboer og fordi Bergen Kommune da innskrenker dagens ordinære nabovarsling (over vegen) ved slik førsel og dermed får naboer heller ingen informasjon om planer på den andre siden av vegen lenger.
Brev sendt til Bergen Kommune august 2013
Velforeningen fikk raskt svar fra Bergen kommune, Etat for byggsaker & private planer
Bergen kommune bekreftet per e-post at det ikke er fare for at nabovarsel forsvinner ved overnevnte matrikkelføring. Eiendommer over vegen kalles for Gjenboer og dette bekreftes i Plan- og byggningsloven § 21-3. som sier at naboer og gjenboere skal varsles ved evt. byggplaner uansett om vegen nå får Gnr- og Bnr.
Les Fanapostens avisartikkel fra 01.10.2013 av Terje B. Nilsen, som også nevner Dyngeland Velforening sin klage og bekymring:
Hils på veien, din nye nabo

Styret i Dyngeland velforening kjøpte inn 2 stk. elektriske radonmålere høsten 2013, og disse skal leies ut gratis til medlemmer.
Det er viktig for styret å tilby noe til sine trofaste medlemmer og da det nå ble lovpålagt å dokumentere radonverdier i bl.a. utleie-bolig, synes styret det var en god ide å anskaffe disse elektriske måleapparatene til gratis utlån og det har vært mange positive tilbakemeldinger fra medlemmer om dette iniativet og det er ufarlige/lave radonverdier som til nå er blitt målt i Dyngelands-dalen.

Styret har hatt regelmessige møter i 2013 og diskuterer saker som gjelder dalens ve og vel, som felles fester, dugnader, byggsaker og mye annet og styret samles ca 8 ganger i året. Dyngeland Velforening blir 10år i 2014 og høst-festen 2013 ble omgjort til jubileumsfest våren 2014 istedet. Jubileumsfesten vil bli holdt i Fanahyttens nyoppussede lokaler 8. mars 2014 med forhåpentligvis mange av dalens venner og beboere tilstede.

Gunnar Bjørgo ble valgt til ny sekretær i Velforeningens styre september 2013, da de to tidligere sekretærene Trine Rygh og Cathrine Bahus trekker seg fra styret.

Årsmøtet for 2012 ble holdt 03.04.2013 ved Nesttun Idrettspark/Gml. Nesttun Traverbane.
Fremmøte var i tillegg til styret kun 6 beboere og velforeningen vil nå oppfordre alle beboere i Dyngelandsdalen om å engasjere seg mer i dalens velforening, spesielt ihht. byggsaken B24,kostnader som vann og kloakk som boligeiere kommer til å bli belastet for ved en slik storstilt utbygging.

Referat fra årsmøte i Dyngeland Velforening 03.04.2013
Årsberetning 2012 - Styreleder Beathe Kuchler oppsummerte styrets aktiviteter forrige år.
Årsregnskap 2012: Gjennomgang av regnskap v/ kasserer Nils Rolland.
Byggsaken B24:
Styremedlem Gunnar Bjørgo informerte om veirefusjonsaken i Bergen Vest, der krav fra utbygger Walde, etter oppgradert vei har gjort at eksisterende bebyggelse nå står med heftelser på sine eiendommer. Styret ønsker klarhet i hva denne ordningen/lovteksten i Plan - og utbyggingsloven kan bety for eksisterende beboere på Dyngeland hvis eller når utbygging kommer. Vi har sendt skriftlig henvendelse om denne refusjonsordningen til byggesaksavdelingen v/ saksbehandler Tine Næverdal, men har foreløpig ikke fått noe svar. Gunnar Bjørgo informerte om at styret har meldt velforeningen inn i Huseiernes Landsforbund, for å få juridisk hjelp på spørsmål om refusjonsplikt og til å belyse hvilken praksis som utøves i forhold til dette, over det ganske land. Velforeningen ønsker ikke at Dyngelands huseiere blir økonomisk belastet for veibygging til byggplanen B24 og styret vil arbeide videre med denne saken i 2013. Dalens boligeiere vil ved utbygging bli nødt til å knytte seg til offentlig vann og kloakk og hva dette vil koste for den enkelte huseier skal styret også undersøke nærmere i 2013. Styret etterlyser dessuten selve utbyggingsplanen/avtalen mellom ansvarlig utbygger Bergen Kommune og byggherrene Walde, Tomteselskapet , Opus og Dyngeland AS. Kommunens representant Næverdal har i 2012 signalisert 'timeout' i utbyggingsplanene, men ikke konkretisert dette mht tid, og styret vil følge nøye med hvis og når byggsaken blir lagt ut til offentlig høring. Da vil styret innvolvere Fylkesmannen i Hordaland og be om at landbruket, gårdsdriften, kulturlandskapet, dyre og fuglelivet blir ivaretatt her på Dyngeland. Styret vil oppfordre politikere til å støtte lokal matproduksjon i Fana, noe Dyngeland kan bidra med i fremtiden hvis det gis medhold til dette fra Fylkesmannen og andre øvrigheter. Gårdsdrift med dyrehold i Dyngelandsdalen: Beathe Kuchler har snakket med gården som fremdeles har dyrehold i Dyngelandsdalen og vet at gårdsbruker ønsker å fortsette med sauehold og gårdsbruk på Dyngeland også i fremtiden.
Gårdbruker har engasjert egen advokat i saken, og driver aktivt videre sitt gårdsbruk.
Dette er svært positivt for Velforeningen og styret ønsker flere aktive gårdsbrukere i Dyngelandsdalen i fremtiden slik at de sammen kan drifte kulturområdene, marker og utmarker videre.
På årsmøtet informerer styret om at Dyngeland ikke blir nevnt når kommunen viser sine utbyggingsplaner for årene fremover og det er nok pga. at utbygging B24 ennå ikke er lagt ut for høring, dva. B24 er ennå ikke blitt offentliggjort.
Styret i Dyngeland velforening mener det finnes mange andre områder som kan utbygges rundt Bergen by, og at Bergen Kommune bør beholde de grønne dalene, som Dyngeland, da snaufjellet er like ved og kulturarven og matproduksjonen ikke kan gjeninnføres etter endt storstilt utbygging.
Dette har andre kommuner i Norge klart å få til og bl. annet Oslo kan i dag, vise til sin Nordmark, Øst - og Vestmark med stolthet rundt storbyen. Rundt Oslo finnes rekreasjons/turområder og fremdeles aktive landbruksområder med dyrehold fordi de bestemte seg for å beholde de grønne områdene rundt hovedstaden for mange år siden. Uten disse grønne markene ville Oslo fort blitt en helt annen by enn den er i dag, da dette er innbyggernes tur & rekreasjonsområder. Kan Bergen Kommune lære noe om byplanlegging i andre byer og også se at landbruk er helt nødvendig for å kunne brødfø fremtidige generasjoner og vite at kulturlandskapet er helt unikt i slike daler som finnes i fåtall rundt Bergen. Hvis Bergen Kommune bygger ut disse siste grønne dalene i bydelene, så finnes det kun fjell igjen og hvis både landbruk og rekreasjonsområder ikke blir prioritert lenger vil også misnøyen bre seg i befolkningen og den lokale matproduksjonen ikke mulig for de neste generasjoner. Velforeningen vil fortsette med å arbeide for å begrense slik storstilt utbyggingen i Dyngelandsdalen og håper politikere og Fylkesmann kan hjelpe med dette i 2013.
Velforeningen vil jobbe videre for å beholde gårdsdrift med dyrehold på Dyngeland. Fylkesmannen i Hordaland har lagt inn i de nåværende utbyggingsplaner B24 at de dyrkede markene/jordene i midtre del av Dyngelandsdalen er fredet som en del av hordalands jordvern, og dette ble vist til styret da velforeningen møtte utbygger Bergen Kommune og byggherrer i 2012, men Bergen Kommune uttalte på velforeningens spørsmål om videre gårdsdrift er mulig, at det ikke blir mulig å drive gårdsdrift med dyrehold på Dyngeland etter en slik utbygging. Dette synes styret i velforeningen er svært uheldig for dalens fremtid og velforeningen vil fortsette med å oppfordre politikere til å tenke seg å la landbruket leve i lokal tradisjon i Dyngelandsdalen. Fana har mistet nesten alle sine gårder med dyrehold i løpet av de siste 50 årene og det lille som er igjen bør det vernes om på en slik måte at det fremdeles kan drives på tradisjonelt vis. Fana bygden har tradisjonelt levert både melk og kjøtt til byen og har gårder med nettopp dyrehold. Nyere opptelling viser drastisk nedgang av gårdsbruk med dyrehold og mange av de få aktive gårdsbrukere som er igjen fortviler over dagens situasjon.
Valg:
Styreleder Beathe Kuchler og sekretærene Cathrine Bahus og Trine Rygh ønsker å trekke seg fra styret i 2013. Det ble desverre ikke foretatt noe valg av nye styremedlemmer på årsmøtet, da det var ingen som meldte sin interresse. Styret og de fremøtte beboere ble bedt om å kontakte sine naboer og gjerne komme med forslag til nye styremedlemmer, slik at styret kan kontakte noen engasjerte beboere innen kort tid.

Styreleder Beathe Kuchler fortsetter som leder i velforeningens styre da dette var ønsket av styret og beboerne på årsmøtet.
Trine Rygh og Cathrine Bahus fortsetter som sekretærer i styret inntil ny sekretær velges i september 2013.
Eventuelt:
Martin Andersen fremmet forslag om et rundskriv fra styret til samtlige beboere i Dyngelandsdalen ville være en god ide, der det informeres om vann og kloakktilknytning og hva det økonomisk vil koste for den enkelte boligeier på Dyngeland ved en slik utbygging, samt informere om refusjonsordningen ihht. vei = verdistigning av eiendom pga. nyere veier belastes den enkelte eiendom ihht. Plan -og utbyggingsloven, og med en oppfordring til samtlige beboere om å engasjere seg i velforeningen. Styret synes dette er en god ide, og lager et slikt oppfordringskriv i løpet av 2013 for å prøve å vekke dalens beboere sin interresse rundt velforeningen på Dyngeland.
Det ble foreslått å engasjere en politiker som kan hjelpe velforeningen videre i byggsaken. Styret bes sjekke om det er noe politisk interresse for dette.
Gunnar Dyngeland foreslo Fanahytten på Totland som aktuelt festlokale for velforeningens fremtidige fester & arrangementer da den er nyoppusset og kan huse opptil 80 pers. Styret sjekker dette.

2012
Kommunens planforslag/høringsprosessen skulle komme i gang ca. Våren 2012 og da kunne Fylkesmannen evt. komme med sine innsigelser til byggsaken på Dyngeland, men siden saken er satt på vent i Bergen Kommune er den ennå ikke lagt ut på høring.
Velforeningen har som mål å begrense utbyggingen og vil kontakte Fylkesmannen om saken i 2013 hvis den blir lagt ut på høring.
Styret i Dyngeland Velforening har hatt regelmessige møter i 2012 og jobber videre i 2013 med Byggsaken i Bergen Kommune
Velforeningen ble medlem av Huseiernes Forbund i 2012 da de bl. annet tilbyr gratis juridisk rådgiving
Styret merket at Bergen Kommune sine planer for utbygging av Dyngelandsdalen (B24) ikke ble lagt ut på høring, som ventet i 2012, og at det ble svært stille rundt utbyggingssaken i fra kommunens side og styret har hatt kontakt med saksbehandler i Bergen Kommune, Etat for byggsaker, Tine M. Neverdal både våren og høsten i 2013 vedrørende saken

Styret ønsket svar på

Spørsmål om å få vite mer om hva som skjer med utbyggingsplanene fremover.
Spørsmål om hvorvidt nåværende boligeiere kan bli belastet for kostnader, som for eksempel for utbygging av nye veier etc. Dette diskuterte vi med alle fremmøtte på Velforeningens årsmøte i mars, og siden vi har sett eksempler på at byggherrer gjør slikt i andre utbyggingssaker i Bergen har Dyngeland Velforening spurt om mer informasjon. Saksbehandler i Bergen Kommune har ikke svart oss på dette siste punktet men kunne i høst informere om at
Byggsaken (B24) er blitt satt på vent i Bergen Kommune og ordet "timeout" ble brukt i kommunens svar til Dyngeland Velforening.
Det sies ikke noe om hvorfor saken er blitt satt på vent, men styret håper det er virkning av de mange klager og det sterke engasjement fra mange av dalens innbyggere for å begrense denne storstilte utbyggingen.
Styret følger nøye med på denne byggsaken og også andre saker videre.
Velforeningen oppfordrer alle beboere i Dyngelandsdalen om å engasjere seg i velforeningen og saker som berører dalen og vil gjerne at beboere som følger godt med i media, aviser og TV, om det er noe som meldes der om planene for utbygging av Dyngeland (B24), og evt. andre relevante saker. Ta gjerne kontakt med styret og informer oss om hva som skjer.

Styret i Dyngeland velforening vil oppfordre Bergen Kommune å gjøre grunndigere undersøkelser av dyr- og fugleliv, og rette spørsmål om jordvernet de planlegger egentlig kan kalles et jordvern, da det er ikke mulig å drive gårdsdrift etter en slik utbygging, og markene som skal være under et jordvern ikke trenger å driftes. Velforeningen vil bemerke at det er en kulturarv og dyrket jord, som forsvinner med en slik storstilt utbygging, samt påpeke behovet for å dyrke mat i dag er generelt svært undervurdert i Bergen Kommune sine planer men prioriteres i flere nordiske og europeiske land.

Dyngeland velforening sendte Email til Bergen Kommune i mai 2012,til saksbehandler Tine M. Neverdahl, Etat for byggsak- og private planer, angående spørsmålet om beboere på Dyngeland må kunne forvente refusjonskrav for vei og venter ennå svar på dette.

2011
Dyngeland Velforening engasjerte NOF, Norges Ornotologisk Forening, til å undersøke fuglelivet i Dyngelandsdalen. Rapporten kartla over 50 forskjellige fuglearter og viser et særdeles stort mangfold av fugler på Dyngeland. Dyngeland Velforening kontaktet media, politikere, Bergen Kommune og byggherrer i Juli måned for å be om oppmerksomhet rundt fugle- og dyrelivet i dalen med håp om at dette blir nøyere kartlagt ihht. områdeanalyse og planprogram for utbygging. Se gjerne avis-artikkler fra Julia og August måned (Byggsaker-link) for å lese mer om dette. Velforeningen vil be byggherrer og Bergen Kommune om at de holder orienteringsmøter for innbyggerne i dalen i løpet av høsten, og vil meddele beboere om og når dette blir. Sven H. Dyngeland måtte gi seg, etter flere år som styreleder i velforeningen vinteren 2011 pga. sykdom. Det ble valgt 2 nye medlemmer inn i styret våren 2011, Cathrine Bahus og Henrik hovland Koch, da Magne Stenersby ville trekke seg etter flere år i styret.

Beathe Kuchler ble valgt til ny styreleder i August 2011.
Styret i Dyngeland velforening sendte brev med merknader til Kommunens & byggherrenes mangelfulle områdeanalyse og planprogram allerede i 2010, og da kommunen ikke svarte på dette eller på Email om at fuglerapporten 2011, tok Styret kontakt med forskjellige Journalister, Fylkesmannen i Hordaland, Bondelaget, Politikere, Miljøvern Org. og Miljøvern-Departementet Juli 2011. Det ble avisartikkel i både BT og Fanaposten, Sommeren 2011 og utbyggingsplanene ble litt mer belyst og offentlig diskutert. Naturforvalter v/Fylkesmannens kontor sa i Fanapostens artikkel Aug 2011; Utelukker ikke utrydningstruet Hubro på Dyngeland.
Styret i Dyngeland velforening ble invitert til møte 20 Nov. 2011 med Byggherrene Opus/Waldegruppen/Dyngeland Utvikling og Kommunens saksbehandler Tine M. Neverdal v/ Etat for byggsak- og private planer, og Styret fikk da vite litt mer om planene og fikk også lagt frem sine merknader om at antall boenheter er alt for høyt!
Dyngeland Velforening spør om hensynet til stedets jordbruk –og kulturverdier, arkeologiske funn fra Bronsealderen, vannføring og infrastruktur etc. Har Kommunen en fremtidsvisjon for stedet? Hva med mennesker som allerede bor her og hva med dalens rekreasjonsområder? Hva med artsmangfoldet og evt. sjeldne dyr – fuglearter? En konsekvensutredning lages ikke for boligområder, sa Neverdal, men hun noterte seg at det mulig er Hubro her og sa at mange merknader allerede er registrert i saken siden varselet i 08.
Alle hustander må tilsluttes vann og –kloakk systemet når det kommer og evt. også veier som kommer, sa Neverdal, men hun visste ikke hva kostnaden for dalens nåværende hustander blir. Styret frykter at dette vil koste Dyngelands huseiere mye mer enn vi gjerne antar og ber om at kommunen/byggherrer opplyser om dette i planforslag, samt gjør grundigere analyser av området.
SLA, Et Dansk arkitektkontor, ble valgt ut i 2011 for å stå for utformingen av de om lag 1100 enhetene som planlegges på Dyngeland, i tillegg til skole og 2 barnehager. Kommunen viser til ca. 30-40 tunbebyggelser a ca 30 hus per tun. Flest Rekkehus med 4 etg. samt noen Tomannsboliger. Det ble vist uferdige planer for utbygging fra Ulsmåg, på Dyngelands åssider vest for Dyngelandsvegen/ Brydal, med flere veier til/fra Gml. Dyngelandsveien, men ikke noe bygging i kulturlandskapet i Dyngelands midtre del (Vinterbeite), men utbygging i hele Brydalen,( Sommerbeite), og i åsene fra Helldalssiden, både Øst og Vest for veien. Jordbruk kan videreføres om noen er interessert, sier Kommunen, men det blir ikke mulig å drive Gård med tradisjonelt dyrehold sier Neverdal.

2010
Dyngeland Velforening fikk endelig kopi av Områdeanalyse og Planprogrammet for Dyngeland utarbeidet av Opus i 2010, etter stort påtrykk på Bergen kommune og byggherrer, og gjennomgikk denne høsten 2010.
Velforeningen sendte brev med merknader tilbake til kommunen og byggherrer den 14.12.2010, hvor både naturverdier, kulturminner, landbruk, friluftsliv til deres planlagte utbygging av ca.1000 boliger, da den ikke ser ut til å harmonere med virkeligheten og at områdeanalysen dessuten er mangelfull og svært uklar på mange av disse viktige punktene.
Les mer ved å klikke nedenfor: Brev til Bergen Kommune og Opus 14.12.2010.
Brev til Bergen Kommune og Opus 14.12.2010

Dyngeland velforening har hatt kontakt med NOF, Norsk Ornotologisk Forening avd. Hordaland i 2010, for å sjekke om området Dyngeland og omegn har en oppdatert database over f.eks. sjeldne fuglearter. Dette er ihht. NOF ikke oppdatert eller utarbeidet, og de ber alle i området om å melde fra om evt. fugle-observasjoner ved å klikke seg inn på Deres nettsider.
NOF - Norsk Ornotologisk Forening

Årsmøte 2010

Referat Styremøte uke 6.2010

2009
Referat Styremøte uke 50.2009

Startside | Fest | Byggesaker | Fotogalleri | Referat | Linker | Kontakt