Dyngeland Velforening

      

Startside
Fest
Byggesaker
Fotogalleri
Referat
Linker
Startside
Fest
Byggesaker
Fotogalleri
Referat
Linker
Kontakt

 

MEDLEMSNYHET:


Hvordan bli medlem?

Hvis du ikke har fått giro - klikk "Kontakt" for betalingsinformasjon.

Radon er radioaktiv stråling fra grunnen og med et måleapparatet kan dette enkelt måles i huset ditt i oppholdsrom i ca. 14 dager og du kan da ta fotografi av resultatet som dokumentasjon. Bør måles i minst 14 dager for å få et korrekt årsgjennomsnitt.Radonnivået bør ikke overstige 100BQ per m3 innendørs.
Det er heldigvis ikke meldt om farlige høye verdier på Dyngeland,men det er lovpålagt å ha målt verdier hvis du leier ut deler/hele boligen.
Du kan låne Gratis Radon-målere hos oss.


Dyngelandsdalen har drevet matproduksjon i tusenvis av år og er historisk med sine mange gårder og ættegårder.
Munkeliv Kloster, Bergens eldste kloster (1110-1660), eide og drev gård(Gårdnr.52) Øvre Dyngeland
og gård(Gårdnr.51) Nedre Dyngeland hørte til Lunge-slekten og gårdene innehar svært verdifulle landskap, matjord, minner i tillegg til spennende arkeologiske funn (2009) fra Bronse –og Jernalderen.
Kilde: Hamre, Lars: «Munkelivs brevbok», Finn: Kulturhistorisk leksikon for Nordisk Middelalder.1967.

ÅRSMØTE ble avholdt 10.04.24 kl.19. Ulsmåg Skole, Foajeen.
SAKSLISTE
Årsmelding (2023)
Regnskap ble gjennomgått av kasserer. Styreleder Beathe Dyngeland Küchler går av og gir seg etter årsmøtet 10.04.24 og Gunnar Bjørgo (Sekretær) ble valgt som ny styreleder
Det ble valgt nytt styremedlem og nytt varamedlem
Vi gikk gjennom byggesaker
Informerte om at det blir høstfest for beboere i anledning Velforeningen feirer 20års-jubileum i 2024
Eventuelt
Det er også ønskelig med St.Hans feiring i år, så det blir det informert mer om etterhvert.

Noe informasjon om byggsaker: Dyngeland sine kulturminner,friluftsområder, vann, sine historiske dyrkede marker og utmarker og dyre -og fugleliv trues nå av Jernbanedirektoratet planer om godsterminal for Bergen by og tidligere også av Bergen kommune sin reguleringsplan B24 som viste gigantplaner for utbygging av området.
Dyngeland Velforening vil på det sterkeste fraråde utbygging på Dyngeland og vil ta vare på
de 12 gårdene og innbyggerne her og arbeider kontinuerlig med å bli hørt av myndighetene og byggherrene!


Dyngeland Velforening fikk medhold i saken mot utbygging av Dyngelandsdalen 16.januar 2020 i Bystyret i Bergen

2020Litt Historikk: Byggsaken dukket opp igjen som et spøkelse fra 2016
og ingen av de involverte ble skriftlig informert eller varslet om saken.
Muntlig innlegg med innsigelser fra leder i Dyngeland Velforening ble holdt tirsdag 14.01.2020 kl.16.
UMBY (Etat for Miljø og Byutvikling) møte Bergen kommunes politikere fra Bystyret
Møterom "FANA" Adr: Kaigaten 4, Bergen 14. januar 2020.
Innlegg Formøte UMBY
Sak: Fana, gnr 52, bnr 1 m.fl. gnr 53, bnr 2 m.fl. Dyngelandsåsen boligområde. Arealplan ID 60460000. Områderegulering. Reguleringsplan. 1. gangs behandling.
BYSTYRET behandlet saken, som er en ny variant av B24, torsdag 16.01.2020 og det ble flertall for å ikke bygge ut på Dyngeland. Vi er veldig lettet og ganske sjokkert over at dette i det hele tatt ble lagt frem nytt utbyggingsforslag igjen etter at både Bystyret og Fylkesmannen skrinla utbygging B24 allerede i 2016.
Dyngeland er et LNF Område med aktive gårder/driveplikt og dette bør respekteres også i fremtiden.

Kommunens Arealdel Plan 2016 og 2018 angir en stram arealpolitikk basert på fortetting rundt kollektiv-knutepunkt (Infrastruktur) og vi kan ikke se at det er skjedd noe som skulle tilsi at dette skal omgjøres.
Dyngeland har IKKE infrastruktur.
Saken i 2020 var en mindre variant av B24 men hvor det blir snakk om ekpropriering av eiendommer både private i Dyngelandsdalen og Næringer i Ulsmågveien.
Det kan vanskelig forstås som annet enn at
Dette er et kalkulert tapsprosjekt med plan1 (denne utbygging i sør 700 enheter) er en plan
om å få foten innforbi,for senere å få realisert den store utbyggingsplanen B24 (3000 enheter).
Det er opplagt at den matrielle inntjeningen ligger i plan2.

Alle interresserte kan klikke her for saksdokumenter
Saken i Bergen kommune
Scroll deg ned til Sak: Fana, gnr 52, bnr 1 m.fl. gnr 53, bnr 2 m.fl Dyngelandsåsen boligområde Arealplan ID 60460000. Områderegulering. Reguleringsplan. 1. gangs behandling.
og klikk videre for saksdokumenter.

Avis-artikkel i Fanaposten om saken 14.januar 2020


Fikk sjokk da vi så at Dyngeland-planene kom opp igjen
Avis-artikkel publisert Fanaposten 14.01.2020
Velforeningen på Dyngeland trodde kampen mot utbygging var vunnet. 16. januar 2020 kommer saken opp igjen til politisk behandling.

– Hvorfor er ikke vi naboer blitt varslet om dette? spør Beate Küchler, leder i Dyngeland velforening.
Hun sikter til at bystyret så sent som i fjor vedtok den nye kommuneplanen. Der ble de mye omtalte B-områdene endret fra byggeland til grøntområder. Dyngeland var ett av områdene som opprinnelig var planlagt til utbygging, men som nå ble skrinlagt av bystyret.
Planene på Dyngeland var et samarbeid mellom kommunen, Bergen Tomteselskap og Dyngeland Utvikling AS.
Etter ti år med planarbeid fikk planene et tilsynelatende nådestøt da KPA ble vedtatt 19. juni i fjor.
Likevel fremmes nå en ny reguleringsplan for Dyngelandsåsen for politisk behandling.
Det legges opp til 700 boliger, to barnehager, parkering og uteområder. Til sammen er utbyggingsområdet på hele 342 mål. Naboene, som har kjempet mot utbyggingen, vet ikke hva de skal tro.
– Det er uttalt fra flere hold at det ikke blir utbygging på Dyngeland, noe vi i velforeningen har jobbet med siden 2008. Da er det sjokkerende at saken nå er på kommunens bord igjen. Hvorfor tillate å bruke tid og ressurser på å behandle en sak igjen og igjen? spør Küchler.
Dro til rådhuset

Beate Küchler er selv oppvokst på Dyngeland. Tirsdag 14.januar 2020 dro hun og nabo Gunnar Bjørgo til rådhuset for å delta på deputasjon
med Utvalg for miljø og byutvikling. Her får berørte parter fem minutter til å legge frem sitt syn på sakene før politikerne behandler dem i torsdagens møte i utvalget.

Küchler sier at det er flere gårder i Dyngelandsdalen som fortsatt har aktiv drift.
Noen solgte og la ned som følge av utbyggingsplanene, mens andre igjen har satset på å drive videre.

– Her går sauer i utmarken og hester ved andre gårder.
Da området ble avsatt til LNF var det jubel her i dalen.
Bønder kunne være bønder igjen. Vi trodde trusselen om utbygging var over, og at man nå kunne se fremover mot gode tider for landbruket her, sier hun.
– Nå vet vi ikke lenger hva vi skal tro, sier hun.

Skal ta stilling til saken
Politikerne skal i denne omgang ta stilling til om reguleringsplanen skal legges ut på offentlig høring.
Plan- og bygningsetaten har unngått å gi noen anbefaling i saken, men overlater til politikerne å ta stilling til om planarbeidet skal få fortsette eller ikke, tross at utbygging nå er i strid med den nye kommuneplanen. Byrådet anbefaler at planarbeidet stoppes, med begrunnelse i at den nylig vedtatte kommuneplanen (KPA 2018) avsetter området til LNF (landbruk, natur og friluftsliv). Men byrådet er som kjent i mindretall, og både Høyre, FNB og Fremskrittspartiet har tidligere signalisert at de ønsker boliger på Dyngeland.
Innstillingen som ligger i bordet er altså negativ for utbyggerne.
– Byrådet mener planforslaget legger til rette for et boligområde som isolert sett har gode kvaliteter og miljøambisjoner, men som har en lokalisering som vil bidra til byspredning, bli bilavhengig og medføre økt klimagassutslipp fra transport , skriver byrådet i innstillingen.
Nettopp avstand til kollektivtrafikk var hovedargumentet for å skrinlegge de mange B-områdene.
Byråd Thor Haakon Bakke påpeker at det er viktig å stå for valgene man har tatt om en stram arealpolitikk.
– Byrådet anbefaler på denne bakgrunn at planarbeidet for Dyngelandsåsen stanses og ikke legges ut til offentlig ettersyn, skriver han.
Saken kommer opp i Utvalg for miljø og byutvikling torsdag 16. januar.
Her er planområdet på Dyngeland 14012020
Foto og artikkel av Fanaposten: Terje Bringsvor Nilsen .
terje@fanaposten.no

Dyngeland Velforening blir hørt av politikerne. Les Avis artikkel fra 16.01.2020 Fanaposten -
Nå stoppes utbyggingsplanene på Dyngeland!


Beate Küchler og Gunnar Bjørgo ble hørt.
Torsdag 16.01.2020 går det store flertallet av partier imot å la Dyngeland-planene få fortsette.


Nyheter · Publisert Fanaposten 16 jan 2020

– Hvorfor er ikke vi naboer blitt varslet om dette? spurte Beate Küchler, leder i Dyngeland velforening på tirsdag. Hun sikter til at bystyret så sent som i 2018 vedtok den nye kommuneplanen. Der ble de mye omtalte B-områdene endret fra byggeland til grøntområder. Dyngeland var ett av områdene som opprinnelig var planlagt til utbygging, men som nå ble skrinlagt av bystyret. Planene på Dyngeland var et samarbeid mellom kommunen, Bergen Tomteselskap og Dyngeland Utvikling AS. I en periode ble det vurdert opp mot 3000 boliger i den fredelige dalen. Men etter ti år med planarbeid fikk planene et tilsynelatende nådestøt da byens nye arealplan, KPA 2018, ble vedtatt 19. juni i fjor. Fryktet ny kamp
Likevel fremmet byrådet en ny reguleringsplan for Dyngelandsåsen for politisk behandling før jul. Det legges opp til 700 boliger, to barnehager, parkering og uteområder. Til sammen er det foreslåtte utbyggingsområdet på hele 342 mål. Naboene, som har kjempet mot utbyggingen, visste ikke hva de skulle tro.
– Det er uttalt fra flere hold at det ikke blir utbygging på Dyngeland, noe vi i velforeningen har jobbet med siden 2008.
Da er det sjokkerende at saken nå er på kommunens bord igjen. Hvorfor tillate å bruke tid og ressurser på å behandle en sak igjen og igjen? spør Küchler, som selv er oppvokst på Dyngeland. Tirsdag dro hun og nabo Gunnar Bjørgo til rådhuset for å delta på deputasjon med Utvalg for miljø og byutvikling. Her får berørte parter fem minutter til å legge frem sitt syn på sakene før politikerne behandler dem i torsdagens møte i utvalget. Küchler sier at det er flere gårder i Dyngelandsdalen som fortsatt har aktiv drift. Noen solgte og la ned som følge av utbyggingsplanene, mens andre igjen har satset på å drive videre.
– Her går sauer i utmarken og hester ved andre gårder. Da området ble avsatt til LNF var det jubel her i dalen. Bønder kunne være bønder igjen. Vi trodde trusselen om utbygging var over, og at man nå kunne se fremover mot gode tider for landbruket her, sier hun til Fanaposten.

Dro til rådhuset
Plan- og bygningsetaten unnlot å gi noen anbefaling i saken, men overlater til politikerne å ta stilling til om planarbeidet skal få fortsette eller ikke, tross at utbygging nå er i strid med den nye kommuneplanen. Innstillingen fra byrådet er at planarbeidet bør stoppes, med begrunnelse i at området i den nye kommuneplanen er avsatt til LNF (landbruk, natur og friluftsliv). Leder for byutviklings-utvalget Geir Steinar Dale (Ap) bekrefter onsdag at byrådspartiene (A, V, KrF, MDG) er samstemte om å avvise planen. Jarle Brattespe (SV) tilhører også dem som mener saken er klinkende klar:
- Vi er imot Dyngeland, og det er ingenting som tilsier at dette arbeidet nå skal fortsette. Det eneste som er endret siden sist er at vi har vedtatt en kommuneplan som er mye strengere, noe vi mener var et stort og viktig skritt i rett retning for Bergen. Vi vet at planen er uaktuell, og det blir bare å kaste blår i øynene på utbyggerne å skulle la det få fortsette, sier han. Heller ikke Trym Afløy (FNB) ser noe poeng i å si ja til Dyngeland-planene, og dermed er det et solid flertall for å si nei. Selv om han tidligere har uttalt at han ønsker bygging i dalen. - Det blir ikke utbygging på Dyngeland. Den er tatt ut av KPA, og skulle vi si ja så blir det nok bare stoppet likevel. Slik planen ser ut nå er det uansett ikke noe vi vil gå for. Det blir altfor omfattende og vil rasere dalen, sier han. Høyre vil snu saken
Høyres Lise Wergeland Strømmen kaller saken for et dilemma. Høyre stemte mot KPA og ønsket å opprettholde Dyngeland som byggeland. – Vi var uenig i den nye KPAen, men nå er den vedtatt. Så spørsmålet er om man skal ta omkampen. Et annet moment er at noen faktisk har kjøpt opp disse områdene for flerfoldige milliloner da det var byggeland. Skal kommunen bare la de sitte igjen med tomter som er verdiløse? spør hun. Onsdag bekrefter fraksjonsleder Charlotte Spurkeland i en SMS at Høyre stemmer for å snu saken og la planen fortsette. De viser til fagetatens alternative begrunnelse.
Terje Bringsvor Nilsen
terje@fanaposten.no

Startside | Fest | Byggesaker | Fotogalleri | Referat | Linker | Kontakt